Vrste leasinga
Predmeti leasinga
Potek leasing posla
Nasveti

Vrste leasinga


Operativni leasing

Vse hitrejši razvoj tehnologije v svetu narekuje podjetjem kot tudi posameznikom iskanje sodobnejših oblik financiranja sredstev. Ena teh je tudi poslovni najem ali operativni leasing. Lastništvo nad sredstvi prinaša imetnikom vedno več negotovosti. Sredstva lahko zaradi razvoja sodobnejše tehnologije hitreje zastarajo in tako lastnikom ne omogočajo, da bi jih do kraja izkoristili, če želijo ostati še naprej konkurenčni. Zavedajo se, da jih v nasprotnem čaka padec produktivnost in s tem tudi zaostanek za razvojem.

Zaradi tega je v razvitih državah lastništvo nad sredstvi vse manj pomembno, pomembna je samo uporaba. Sredstva je potrebno maksimalno izkoristiti in tako zmanjšati poslovna tveganja, ki jim ga ta sredstva prinašajo. Take možnosti pa jim ponuja operativni leasing. Z njim se je vsekakor mogoče izogniti tveganjem, ki jih prinaša lastništvo sredstev. Koristnikom omogoča zunajbilančno financiranje sredstev in ne preveliko povečanje poslovnih stroškov, prav tako pa ugodno vpliva tudi na njihovo likvidnost.

Operativni leasing je primeren predvsem za investitorje, ki želijo predmet leasinga zgolj uporabljati za določeno obdobje in jih zato nakup ali lastništvo tega predmeta po poteku obdobja uporabe ne zanima. Predmet leasinga se kot osnovno sredstvo knjiži pri leasingodajalcu, ki zanj obračunava amortizacijo. Jemalec leasinga knjiži mesečne obroke najemnine kot svoje poslovne stroške. V najemnino je vključen tudi DDV. Na višino najemnine ima velik vpliv preostanek vrednosti predmeta leasinga po pogodbenem roku uporabe, najemnina je zato lahko konkurenčna in tudi nižja.

Predmet leasinga in dobavitelja določi leasingojemalec na osnovi svojih potreb in želja. S takim načinom financiranja pride investitor do sredstva v najkrajšem času, njegova pozornost pa je namenjena izključno le obdobju koriščenja predmeta, kaj se bo dogajalo s predmetom kasneje, ga ne zanima.

Tudi postopek pridobitve operativnega leasinga je enostaven. Ko leasingojemalec izbere predmet najema in predloži leasingodajalcu predpisane dokumente, ta pripravi ponudbo in nato še pogodbo. Ob podpisu pogodbe se stranki dogovorita o neplačanem preostanku vrednosti predmeta najema. Po preteku pogodbenega razmerja lahko najemnik najem podaljša ali pa ga prepusti leasingodajalcu. Predmet najema izbere najemnik sam, z leasingodajalcem pa se dogovori o času trajanja najema, ki je odvisen od vrste predmeta najema. Najemnik se z leasingodajalcem dogovori tudi o vseh drugih pogojih najema, pri čemer skuša leasingodajalec maksimalno upoštevati želje in finančne zmožnosti najemnika.

Običajno se pri poslovnem najemu plača tudi polog. Ta je odvisen od bonitete najemnika in znaša običajno 20% od nabavne vrednosti predmeta najema. Doba financiranja je 60 mesecev, odvisna pa je od predmeta najema. Pri nepremičninah je lahko tudi daljša. Tudi preostanek vrednosti je odvisen od predmeta in dobe trajanja najema.

V Sloveniji so se doslej za operativni leasing odločala predvsem podjetja in samostojni podjetniki. Je pa tudi pri tem leasingu bilo vsaj v začetku največ najemov sklenjenih za osebna in transportna vozila, v zadnjem obdobju pa narašča tudi najem vseh vrst proizvodne opreme, strojev, računalniške opreme, plovil in nepremičnin.

Finančni leasing

To je oblika leasinga, kjer se jemalec leasinga že v začetku ob sklepanju pogodbe odloči za lastništvo na predmetu leasinga po poteku pogodbe. Ta leasing pomeni dejansko financiranje nakupa predmeta. Pri tej obliki financiranja amortizacijo obračunava leasingojemalec, v nasprotju z operativnim leasingom, kjer jo obračunava leasingodajalec.

Pri finančnem leasingu dajalec leasinga po naročilu kupca kupi predmet financiranja in mu ga izroči v uporabo. V času trajanja pogodbe ostane pravni lastnik predmeta leasingodajalec, kupec pa je ekonomski lastnik predmeta in njegov uporabnik. Ko kupec odplača vse s pogodbo določene obroke, postane predmet financiranja njegova last.

V primeru, ko je leasingojemalec pravna oseba, vodi ta tudi predmet financiranja v svojih knjigah kot osnovno sredstvo.

Pri finančnem leasingu se plača polog, ki ga določi leasigodajalec in znaša najmanj toliko kot celotni DDV. Polog se plača na začetku ob podpisu pogodbe. Doba financiranja znaša praviloma 60 mesecev. V posebnih primerih lahko znaša ta doba tudi 72 mesecev.

Nabava predmeta s finančnim leasingom je v primerjavi s kreditom sicer nekoliko dražja, je pa zaradi enostavnejših pogojev pridobitve leasinga in velikih možnosti prilagajanja leasinga kupčevim željam in zmožnostim, ugodna.

V Sloveniji se je doslej finančni leasing največ koristil za nakup avtomobilov. Vedno bolj pa leasingojemalci to obliko financiranja koristijo tudi za nabavo drugih predmetov za poslovne in osebne potrebe.

 

 


portal forumi novice portal+novice www

STRANI SO V IZDELAVI!

Portal mojdenar.com upravlja podjetje Mojdenar IT d.o.o., Vurnikova ul. 2, 1000 Lj, telefon 01 430-22-10
Pišite nam na elektronski naslov info@mojdenar.com
Vprašanja, odmevi, komentarji - Forum o portalu
© 2015 mojdenar.com - vse pravice pridržane.
Pogoji, pod katerimi vam je servis na voljo.
Politika piškotkov
Stran je bila generirana: 25.4.2018 ob 12:38:18